Treceți la conținutul principal

Publicații

   

Apariții editoriale 2015

 Întruniri profesionale în Filiala BIN (Biblioteci de Învăţămînt din Nord) a ABRM : 2007-2015 / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : E. Stratan, M. Staver, T. Prian ; red. resp. : E. Harconiţa ; design/cop./machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : M. Staver. – Bălţi, 2015. – 128 p. : foto. – ISBN 978-9975-50-157-6.

Lucrarea reprezintă o sinteză a activităţilor profesionale în cadrul Filialei Bibliotecilor de învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM şi a Centrului Biblioteconomic în perioada 2007-2015.
Traseul acestor două componente din activitatea Biblioteciii USARB capătă o nouă relevanţă la 6 martie 2007, cînd la Biblioteca Știinţifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, are loc Adunarea generală şi atelierul profesional Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie la care s-au întrunit toţi bibliotecarii din municipiul Bălţi şi au constituit o filială unică, preşedinte Elena Harconița, director BŞ USARB. Filiala nou creată (cu sediul la Biblioteca universitară bălţeană)  a integrat 134 de membrii din diverse reţele ale municipiului: 72 bibliotecari universitari, 30 din bibliotecile publice, 26 din biblioteci şcolare, 4 biblioteci de colegiu şi 2 din şcoli profesionale.
Începînd cu această perioadă la întrunirile profesionale (şedinţe, ateliere, training-uri) sînt invitaţi metodiştii coordonatori ai activităţii bibliotecilor şcolare din Direcţiile de Educaţie, bibliotecarii din instituţiile preuniversitare (licee / şcoli, colegii, şcoli profesionale) de învăţămînt din Zona de Nord a RM, 15 raioane şi mun. Bălţi, pentru care Biblioteca universitară deţine şi realizează funcţiile de Centru Biblioteconomic.
Conform Hotărîrii Colegiului Ministerului Educaţiei nr. 1.10 din 8 noiembrie 2002  BŞ USARB realizează funcţiile de  Centru Biblioteconomic Departamental - pentru bibliotecile şcolare din Nordul Republicii şi Teritorial conform Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Biblioteconomic Naţional, aprobat la şedinţa Colegiului Ministerului Culturii din 30 martie 2004. În anul 2004, în scopul îmbunătăţirii situaţiei bibliotecilor şcolare, Ministerul Educaţiei delegează responsabilităţile de-a colecta şi sintetiza datele statistice Centrelor Biblioteconomice: Biblioteca Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, director Ecaterina Scherlet (mun. Chişinău şi 17 raioane); Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, director Elena Harconiţa elena.harconita@mail.ru (mun. Bălţi şi 15 raioane).
Încadrat în Organigrama Bibliotecii, Centrul Biblioteconomic, realizează următoarele sarcini şi misiuni: sintetizarea şi promovarea experienţei pozitive, specifice activităţii bibliotecare; asigurarea organizatorică şi documentară a formării profesionale (seminare, ateliere, training-uri); recepţionarea, analiza şi sinteza datelor statistice privind activităţile bibliotecare; dări de seamă anuale ale bibliotecilor şcolare din sistemul Ministerului Educaţiei din RM, inclusiv din 15 raioane de Nord şi mun. Bălţi;  cumularea (o dată la doi ani) statisticilor din raioanele de Sud şi Centru, prezentarea datelor centralizate Ministerului Educaţiei, ABRM; coordonarea şi cooperarea activităţii cu Ministerul Educaţiei şi Direcţiile de Învăţămînt Tineret şi Sport (DITS) în vederea prezentării datelor statistice de către responsabilii de activitatea bibliotecilor şcolare Centrului Biblioteconomic – BŞ USARB; elaborarea şi difuzarea lucrărilor cu caracter metodologic, bibliografic, informaţional şi statistic privind activitatea bibliotecilor din reţea; realizarea studiilor şi cercetărilor specifice activităţii bibliotecare; editarea sintezelor statistice;  acordarea de sprijin metodic şi organizarea acţiunilor de asistenţă practică.
În anii 2005-2015 au fost realizate / prezentate în organele de resort zece Rapoarte statistice privind activitatea bibliotecilor şcolare din RM. Rapoartele centralizatoare sînt disponibile on-line pentru întreaga comunitate bibliotecară pe situl Bibliotecii Ştiinţifice USARB, rubrica Centru Biblioteconomic http://libruniv.usarb.md/profesional/centrul.htm şi pe blogul Filialei BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord. În baza rapoartelor statistice, analizîndu-se situaţia bibliotecilor şcolare, au fost elaborate diverse studii, comunicări şi rapoarte, prezentate la întruniri profesionale, publicate în reviste de specialitate: Buletinul ABRM, Confluenţe bibliologice, Bibliouniversitas@ABRM.md, Limba română : rev. de ştiinţă şi cultură filologică etc.
 Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Raport statistic / Min. Educaţiei şi Tineretului din Rep. Moldova ; ABRM ; Univ. de Stat „A. Russo”, Bibl. Şt. ; red. - coord. : E. Harconiţa ; red. : D. Caduc, E. Stratan, E. Scherlet, V. Topalo, S. Ciobanu (cop./design). – Bălţi, 2007. – 51 p. – ISBN 978-9975-50-007-4 ;  http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/bci_scolare/raport_ statist.pdf.
Harconiţa, Elena. Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Studiu statist. 2005-2010 / E. Harconiţa (red. coord.), E. Stratan ; tab./diagr. : E. Ţurcan, L. Răileanu ; design : S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova ; ABRM ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 114 p. : tab. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-068-5 ; http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/bibl_
În acest context la Conferinţa de diseminare a manifestării aniversare „Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi” din 16-18 noiembrie 2011, dedicată celor 20 de ani de la constituirea ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA, Filiala Bălţi a fost reorganizată în Filiala Bibliotecilor din învăţămînt din nord (BIN). Membri: bibliotecari universitari, bibliotecari de colegiu şi şcoli profesionale, bibliotecari şcolari deja din cele 15 raioane din Nord şi municipiul Bălţi, responsabilii de activitatea bibliotecilor şcolare din Direcţiile Generale de învăţămînt.
Printre realizările Filialei se numără crearea Blogului BIN http://filialabrmbin.blogspot.com/, crearea Bazei de date electronice a membrilor (cca 600), amplasată pe situl Bibliotecii http://libruniv.usarb.md/abrm/BD_BIN_.xlsx, realizarea anchetei „Directorul  şi biblioteca şcolii”, lansarea bibliografiei Bibliotecarii şcolari, de colegii şi şcoli profesionale din Nordul Republicii în presă şi on-line, rubricii Biblioteci şcolare în revista Confluenţe Bibliologice (http://libruniv.usb.md/), conturi şi pagini pe reţele sociale Facebook, Google+, în cataloage internaţionale, biblioteci deschise.
Activitatea Filialei şi-a găsit o amplă reflectare în lucrarea editată către 20 de ani ai ABRM (Premiul Mare în Concursul Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării):
Harconiţa, Elena. ABRM – Filiala Bălţi la 20 de ani de activitate / Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector: G. Mostovic ; design/cop./machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 69 p. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-070-8
Scopul întrunirilor profesionale a vizat desfăşurarea unei activităţi bibliotecare mai eficiente, înţelegerea şi orientarea în mediul profesional naţional şi internaţional, cunoaşterea şi respectarea legislaţiei, standardelor şi normelor în vigoare şi promovarea imaginii profesiei noastre în societatea informaţională şi a cunoaşterii.
Demersul de formare profesională şi metodologic al Filialei inserează peste 20 activităţi realizate în colaborare cu Ministerul Educației al Republicii Moldova, Direcţiile Generale de Invăţămînt, Tineret si Sport (DGITS) metodişti coordonatori ai DGITS, responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din 15 raioane din zona de nord şi mun. Bălţi. Grup-ţintă: specialişti principali responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare ai Direcţiilor generale raionale/municipale de învăţământ şi bibliotecari şcolari din raloanele de nord: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Faleşti, Floreşti, Glodeni, Ocniţa, Rîşcani, Rezina, Sîngerei, Şoldăneşti, Soroca, Teleneşti, Ungheni şi din municipiul Bălţi; bibliotecari de colegii şi şcoli profesionale din mun.Bălţi.
Tematica întîlnirilor, axate pe modulele Actualizări în catalogare şi clasificare, Informare, Tehnologii, Comunicare, Management a adus în discuţie: cadrul legislativ naţional / instituţional; descrierea bibliografică conform Standardului Interstatal GGOST 7.1 -2003; reguli pentru prezentarea referinţelor  bibliografice şi citarea resurselor de informare; sistemul ISBN, ISSN, CIP în Republica Moldova; indicatori de performanţă, statistici de bibliotecă, planificare;  competenţe şi abilităţi de operare web 2.0; marketing bibliotecar, tehnologii Microsoft Office Excel, Word, PowerPoint, informaţii de la reuniunile profesionale naţionale etc.   
În ajutorul bibliotecarului au fost elaborate zeci de instrucţiuni, hărţi trasee, ghiduri practice, tutoriale, disponibile şi în rubrica respectivă a blogului Filialei: Metodica calculării indicatorilor de performanţă; Reguli pentru prezentarea referinţelor  bibliografice şi citarea resurselor de informare, Ghidul Licenţiatului; Metodologia de colectare şi prezentare a statisticilor; Indicaţii metodice privind organizarea expoziţiilor şi revistelor bibliografice;  Crearea unui cont Google; Crearea Blogului în Blogger; elaborarea / machetarea / tehnoredactarea materialelor promoţionale (ghiduri / flyere); elaborarea / completarea / procesarea unui Chestionar on-line în Google Drive, Nomenclator - cadru al proceselor şi operaţiilor tehnologice în biblioteca şcolară etc.
Fiecare participant a intrat în posesia seturilor de materiale cu mostre ale descrierilor  bibliografice, materiale promoţionale, resurse electronice în ajutorul bibliotecarului. Pe parcurs  au fost oferite donaţii de documente din partea Uniunii Europene, Băncii Mondiale, CD a ONU, Biroul de Informare al Consiliului Europei, Punctul de Informare NATO, Consiliul Mondial al Românilor. Revista Limba Română, nr. 11-12, Revista Universităţii de Stat Alecu Russo” Sintagmele.
La şedinţe nu au lipsit nici expoziţiile atît cele tradiţionale cît şi online: Tendinţe actuale în biblioteconomie şi ştiinţa informării; Bibliotecarul prin prisma secolelor; Istoria cărţii și a bibliotecilor; Modelul Biblioteca şi Bibliotecarul în literatura naţională şi universală; Dr. Hermina G. B. Anghelescu-biobibliografie, Biblioteca Ştiinţifică a US „Alecu Russo”: oportunităţi moderne pentru utilizatori; Nume Mari în Catedrala Cărţii, Cărţi aniversare, Cărţi deţinătoare de premii naţionale şi internaţionale, Lunarul bibliotecilor  şcolare în lume.
Participanţii au ţinut discuţii în vederea soluționării problemelor stringente din cadrul sistemului bibliotecilor, aducînd în atenţie rolul şi funcţia bibliotecarului şcolar în creşterea calităţii  procesului educational, au lansat propuneri pe marginea redacţiilor Regulamentului de atestare a cadrelor bibliotecare, Statutului /Regulamentului Filialei, Regulamentului de organizare şi funcţionale a bibliotecii şcolare. De asemenea, au participat, la  Zilele Literaturii Române, ediţia a II-a, desfăşurată în Universitate,  la care au fost prezenţi  scriitori  notorii: Ion Vianu, fiul lui Tudor Vianu, Emil Brumaru, Ion Mureşan, Arcadie Suceveanu, Maria Şleahtițchi, Vasile Ernu, Emilian Galaicu-Păun. 
Asigurarea logistică a manifestărilor fost asigurată de Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii elena.harconita@mail.ru); Lina Mihaluţa, director adjunct (aculina12@mail.ru); Elena Stratan, şef serviciu Cercetare (elena.stratan1@gmail.com), asistenţa tehnică: Igor Afatin, director adjunct Informatizare (iga_ike@mail.ru); T.Prian, bibliotecar principal; fotograf:  Silvia Ciobanu, şef Centru Marketing. Activitate editorială (sciobanu64@gmail.com).
Programul, comunicatul final, comunicările  sînt disponibile pe site-ul, blog-ul Filialei, rețelele sociale Facebook, Google+, Slideshare.
            Arhitectura lucrării include: programul, comunicatul şi galeria de poze de la fiecare eveniment.
Prin aceste întruniri s-a urmărit extinderea abilităților în domeniu, consolidarea relațiilor, inclusiv a comunicării dintre Filială și membrii din comune, raioane, municipiu, recrutarea și fidelizarea membrilor, dezvoltarea culturii instituționale, acceptarea inovaţiei în bibliotecile din învăţămîntul preuniversitar, tentative de soluţionare a informatizării bibliotecilor şcolare, promovarea, mediatizarea profesională, schimbul de experienţă şi bune practice,  transformarea bibliotecilor școlare în autentice structuri infobibliotecare de susţinere eficientă a procesului de învăţămînt şi educaţie preuniversitară.
Evaluînd activităţile derulate în acest parcurs, menţionăm drept o reuşită a Filialei calitatea organizării, profesionalismul, implicarea gazdelor ospitaliere şi a bibliotecarilor formatori care au oferit participanţilor un bun prilej să se simtă mai realizaţi, mai puternici în nobila preocupare.

 Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate

Apariții editoriale 2011

ABRM – 20 de ani alcăt.: E. Harconiţa, S. Ciobanu ; Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi. – Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2011. – (Colecţia ABRM  – 20 de ani). CD-rom :  sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerinţe sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard. - ISBN 978-9975-50-073-9

Catalogul lucrărilor editate de biblioteci universitare şi specializate din Republica Moldova / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, B ibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; lector : Galina Mostovic ;  ind. realizate de : Ana Nagherneac ; desing/cop/machetare : Silvia Ciobanu ; tehnored. : Natalia Culicov.  Bălţi, 2011. – 334 p.  ( ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-066-1. 
Harconiţa, Elena. ABRM – Filiala Bălţi la 20 de ani de activitate / Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector: G. Mostovic ; design/cop./machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov. – Bălţi, 2011. – 69 p. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-070-8.  
 Harconiţa, Elena. Bibliotecile şcolare din Republica Moldova : Studiu statist. 2005-2010 E. Harconiţa (red. coord.),  E. Stratan ; tab./diagr. : E. Ţurcan, L. Răileanu ; design : S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova ; ABRM ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. –114 p. : tab. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-068-5.
Harconiţa, ElenaConcursul Naţional Cele mai reuşite lucrări în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării / Elena Harconiţa, Ludmila Răileanu ; red. bibliogr. : Varvara Ganea, Lina Mihaluţa ; design/cop./machetare: Silvia Ciobanu ; tehnored. : Natalia Culicov ; Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011.  76 p.  (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-931-21-2
     

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Paste fericit si Hristos a Inviat!

Forme și metode de promovare a lecturii la Biblioteca Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” mun. Bălţi

Promovarea lecturii prin activități cultural-educative Scopul – promovarea celor mai interesante, mai importante cărți din diferite domenii, pe diferite teme. ·Săptămîna lecturii și a cărții ·Ore literare ·Expoziții de cărți ·Ora poveștilor ·Victorine ·Concursuri ·Jocuri literare ·Sinteze bibliografice

Expoziții de carte -o formă răspîndită încă în sec. XIX. După scopul și conținutul lor expozițiile se grupează în: Expoziții informaționale Scopul  - informarea sistematică a intrarilor noi. Expoziții tematice Scopul  - expunerea celor mai valoroase documente la o anumită temă.