Treceți la conținutul principal

Cartea de vizită


Filiala BIN - Biblioteci de învăţămînt din Nord - Bălţi a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova: Carte de vizită

Conform articolului 23 al Statutului ABRM: Filialele ABRM se organizează după criteriile teritorial sau departamental şi pot alege la adunarea generală a membrilor ei un împuternicit care le reprezintă în Consiliul ABRM.  

„Filiala Bălţi se remarcă prin activităţi organizate în scopul promovării asociaţiei, îmbunătăţirii imaginii bibliotecarului în societate, instruirii continue a bibliotecarilor”...
/Ludmila Costin, ABRM - mediu de instruire şi comunicare intraprofesională, Buletinul ABRM, 2008, nr.1, p.4/
Anul constituirii: 1991
În urma apelului preşedintelui Asociaţiei la Conferinţa ABRM (3-4 octombrie 2006) de a crea filiale şi a susţine demersul ABRM, bibliotecarii Bibliotecii Știinţifice a Universității de Stat  “Alecu Russo”, si-au asumat decizia în impulsionarea demersului bibliotecilor dîn Nordul Moldovei.

6 martie 2007
Adunarea generală şi atelierul profesional Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie a adunat toţi bibliotecarii din municipiu şi a constituit o filială unică cu sediul la Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, președinte: Elena Harconița, director BȘU. Filiala nou creată  număra 134 de membrii din diverse reţele ale municipiului: 72 bibliotecari universitari, 30 din bibliotecile publice, 26 din biblioteci şcolare, 4 biblioteci de colegiu şi 2 din şcoli profesionale.

15 decembrie  2011
La Conferinţa de diseminare a manifestării aniversare „Biblioteca mai mult decât biblioteca: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi” din 16-18 noiembrie 2011, dedicată celor 20 de ani de la constituirea ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA Filiala Bălţi a fost reorganizată în Filiala Bibliotecilor din învăţămînt din nord (BIN). Membri: bibliotecari universitari, bibliotecari de colegiu şi şcoli profesionale, bibliotecari şcolari din 616 şcoli din 15 raioane din Nord şi municipiul Bălţi, responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din Direcţiile Generale de învăţămînt Tineret şi Sport - total: circa 300 de membri.

Misiune:
0  Amplificarea relaţiei dintre  Asociaţie - bibliotecă – bibliotecar
0  Promovarea imaginii bibliotecarului în societate
0  Dezvoltarea / modernizarea competenţelor bibliotecarilor
0  Augmentarea comunicării profesionale inter-bibliotecare
0  Unirea eforturilor in solutionarea problemelor profesionale

Strategii şi acţiuni de formare profesională continuă ale Filialei

Slogan: Învăţăm profesionalismul în Asociaţie

Axarea pe module: Informare,Tehnologii, Comunicare, Management.

Planificarea acţiunilor de formare: Planul anual de activitate al Filialei conform solicitărilor membrilor; subiectelor de actualitate; schimbări în profesie; tehnologii noi etc.

Tematica subiectelor abordate: Statistici de bibliotecă; Indicatori de performanţă; Planificare; Evidenţa colecţiilor; Actualizări în catalogare, clasificare; Informare bibliografică; Animaţii culturale; Tehnologii Word, Excel, PowerPoint; Internet/Web 2.0; Bloguri/Rețele sociale etc. 

Genuri de activităţi: seminare, traininguri, ateliere profesionale, workshopuri, mese rotunde, lansări de documente, lansări pagini web, baze de date, prezentări de standarde, experienţe bibliotecare, întîlniri cu personalităţi notorii din biblioteconomia naţională, scriitori etc.

Formatori:
0  3 licențiați ai cursurilor Formarea Formatorilor (SOROS, ȘBM) - E. Harconiţa, V. Topalo, E. Stratan.
0  specialiști cu experiență și abilități de predare de la Biblioteca universitară bălțeană: L. Mihaluţa, S. Ciobanu, L. Răileanu, V.Topalo, E. Cristian, A. Nagherneac, V. Ganea,  A. Cucu, M. Staver, M. Magher,   T. Prian, Gh. Palii, O. Dascal, E.Ţurcan.

0  Personalități notorii din domeniu: Claudia Balaban, Valentina Chitoroagă, dr.Hermina Anghelescu.

Feedback: Evaluarea acțiunilor de formare și a prestanței formatorilor prin chestionare, analize, interviuri etc.

Echipament şi portofolii educaţionale:
0  Colecția de specialitate și inovații a Bibliotecii (acces la 3 500 documente, cărți, reviste, standarde, mape didactice etc.)
0  Multiplicarea materialelor acțiunilor de formare (Tabele de autor, capitole din standarde, mostre de descrieri bibliografice, referințe, textele lecţiilor).
0 Plasarea materialelor pe blog.  
0  Expedierea prin e-mail.
0  Oferirea donaţiilor de cărţi, reviste, CD, materiale promoționale etc.

Instrumente de promovare a demersurilor de formare:
0  Lucrarea editată în colecția ABRM – 20 de ani: Harconiţa, Elena. ABRM - Filiala Bălţi la 20 de ani de activitate /  E. Harconiţa, L. Mihaluţa, E. Stratan;  lector: G. Mostovic; design: S. Ciobanu; tehnored. : N. Culicov. – Bălţi : Bibl. Şt., 2011. – 32 p. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). În lucrare sînt evidenţiate activităţile de formare profesională continuă (seminare, ateliere, traininguri) desfăşurate în Filială şi Centrul Biblioteconomic BŞU în cadrul modulelor: Actualizări în catalogare, clasificare, Cadrul de reglementare, Marketing, Comunicare, Informatizare etc.
0  Revista Confluenţe Bibliologice 
0  Comunicări la diverse reuniuni profesionale
0  Publicații în presa de specialitate
0  Situl Bibliotecii: rubricile - Filiala BIN - Centrul Biblioteconomic

Colaborări: Ministerul Educației al RM, ABRM, Centrul de Resurse Informaţionale a Ambasadei SUA, Biblioteci din țară și de peste hotare, Organisme internaționale (ONU, NATO, EUI, Biroul Consiliului Europei), Personalități notorii din domeniu, Scriitori.

Impact
0  Antrenarea în acțiuni de formare profesională a bibliotecarilor din Zona de Nord a RM.
0  Facilitarea accesului bibliotecarilor la resurse metodice și de specialitate.
0  Extinderea comunicării profesionale a bibliotecarilor din rețeaua de învățămînt.
0  Asigurarea informațională și metodică a necesităților bibliotecilor membre a filialei.
Concluzii
0  Organizarea acţiunilor de instruire în cadrul Asociaţiei intensifică şi optimizează comunicarea profesională, stabileşte relaţii de colaborare şi cooperare bibliotecară, mobilizează şi dinamizează demersul informaţional-biblioteconomic comunitar.
Perspective
0   Interacţionarea filialelor ABRM în cadrul reţelelor sociale / comunităților  profesionale din Internet (Facebook, Google+, Linkedin, Twitter etc.)
0   Organizarea acţiunilor de formare profesională on-line: webinare, videoconferinţe etc.

Publicaţii

        Harconiţa, Elena. ABRM – Filiala Bălţi la 20 de ani de activitate / Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector: G. Mostovic ; design/cop./machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 69 p. – (Colecţia ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-070-8 


        Întruniri profesionale în Filiala BIN (Biblioteci de Învăţămînt din Nord) a ABRM :2007-2015 / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : E. Stratan, M. Staver, T. Prian ; red. resp. : E. Harconiţa ; design/cop./machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : M. Staver. – Bălţi, 2015. – 128 p. : foto. – ISBN 978-9975-50-157-6.;

Contacte:

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova,
tel./fax: (0231) 52445,
e-mail: 
libruniv@usarb.mdelena.harconita@mail.ruElena Harconiţa, directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, Președințele Filialei BIN - Biblioteci de învăţământ din Nord, a ABRM 
tel./fax: (0231) 52445,
e-mail: elena.harconita@mail.ru

Lina Mihaluța, director-adjunct, Biblioteca Ştiinţifică USARB
tel.: (0231) 52335,
e-mail: aculina12@mail.ru

Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate, Biblioteca Ştiinţifică USARB,
tel.: (0231) 52427,
e-mail: elena.stratan1@gmail.com

Mihaela Staver, bibliotecar principal, serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate, Biblioteca Ştiinţifică USARB,
tel.: (0231) 52427,
e-mail: staver.mihaela@gmail.com

Tatiana Prian, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea, Biblioteca Ştiinţifică USARB,
tel.: (0231) 52446,
e-mail: prian.tatyana@gmail.comComunicare on-line

Siteul ABRM: http://abrm.md/
Filiala BIN pe Facebook
Filiala pe Google+

Filiala BIN pe Calameo
Slideshare
    

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Paste fericit si Hristos a Inviat!

Forme și metode de promovare a lecturii la Biblioteca Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” mun. Bălţi

Promovarea lecturii prin activități cultural-educative Scopul – promovarea celor mai interesante, mai importante cărți din diferite domenii, pe diferite teme. ·Săptămîna lecturii și a cărții ·Ore literare ·Expoziții de cărți ·Ora poveștilor ·Victorine ·Concursuri ·Jocuri literare ·Sinteze bibliografice

Expoziții de carte -o formă răspîndită încă în sec. XIX. După scopul și conținutul lor expozițiile se grupează în: Expoziții informaționale Scopul  - informarea sistematică a intrarilor noi. Expoziții tematice Scopul  - expunerea celor mai valoroase documente la o anumită temă.