Treceți la conținutul principal

COMUNICAT privind Şedinţa de lucru Biblioteci de învăţămînt: conexiuni, colaborări, impact

         În data de 26 februarie 2016, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi – Centru Biblioteconomic pentru bibliotecile din învăţămîntul general şi profesional tehnic din Zona de NORD (15 raioane şi mun. Bălţi), s-a desfăşurat Şedinţa de lucru în colaborare cu Ministerul Educaţiei al R. Moldova, Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţămîntului din R. Moldova.
Au participat: 50 de bibliotecari, 16 bibliotecari şcolari, 12 specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţămîntul profesional tehnic din OLSDÎ, 14 conducători ai bibliotecilor Şcolilor Profesionale şi Centrelor de Excelenţă, 8 şefi ai bibliotecilor de colegiu din zona de NORD a Republicii Moldova, raioanele Briceni, Donduşeni, Edineţ, Glodeni, Drochia, Rîşcani, Făleşti, Floreşti, Ocniţa, Rezina, Soroca, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni şi mun.Bălţi.
            Şedinţa a fost deschisă de către Elena Harconiţa, directoarea BŞ USARB, Preşedintele Filialei BIN a ABRM, care a salutat participanţii şi a accentuat rolul acestor întruniri profesionale pentru cunoaşterea şi monitorizarea activităţii bibliotecilor din învăţămîntul preuniversitar. Vorbind despre importanţa pe care o acordă Ministerul Educaţiei, directoarea a prezentat comunicarea transmisă de către Ana Plămădeală, consultant la Ministerul Educaţiei, Direcţia e-Transformare şi Informatizare, care a reiterat actele emise de Ministerul Educaţiei privind bibliotecile din învăţămînt, activităţile proiectate în Planul de Acţiuni al Ministerului Educaţiei pentru anul 2016, obiectivele bibliotecilor şcolare, etapele informatizării bibliotecii, rezultatele privind datele statistice (Raport 6-c) pentru anul 2015, programul Consiliului Bibliotecilor din învăţămîntul general, profesional şi superior din RM pe lîngă Ministerul Educaţiei, despre postarea informaţiei privind activitatea bibliotecilor din învăţămînt pe site-ul Ministerului Educaţiei, despre necesitatea participării la cursurile de formare continuă a bibliotecarilor şcolari în vederea actualizării cunoştinţelor profesionale organizate în anul 2015 în Secţia de Formare Continuă a USM în Chişinău şi în alte localităţi: Bălţi, Soroca, Teleneşti, Comrat, Drochia, Căuşeni.

Astfel prioritățile 2016 ale Ministerului Educaţiei, CBN, CBÎ fiind următoarele:
-          Finalizarea colectării şi sintetizării datelor statistice  (Raport statistic 6 –C ) (februarie-martie);
-          Sintetizarea rezultatelor conform Fisei de evaluare a bibliotecilor din învăţămîntul profesional tehnic (martie);
-          Elaborarea proiectului Legii cu privire la biblioteci (o nouă redacţie, Ministerul Culturii);
-          Modificarea şi aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor din învăţămînt de diferit tip (şcolare, de colegiu, universitare)
-          Aprobarea şi aplicarea Ghidului de aplicare a „Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci”
-          Elaborarea Strategiei informatizării bibliotecilor din Republica Moldova şi a Planului de acţiuni în conformitate cu Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova digitală 2020” şi Strategia de dezvoltare a culturii „Cultura 2020”
-          Actualizarea instrucţiunilor pentru reglementarea procesului de evidenţă a colecţiilor şi a activităţii în biblioteci în corespundere cu standardele în vigoare şi elaborarea recomandărilor necesare.
-          Întreprinderea acţiunilor privind  modificarea condiţiilor de salarizare a bibliotecarilor.
-          Creşterea vizibilităţii bibliotecilor (blog, site, facebook).
            Elena Harconiţa s-a referit asupra datelor statistice ale activităţii Bibliotecilor Şcolare din Republica Moldova în anul 2015 în comparaţie cu anii 2012-2014, exprimîndu-şi, totodată, nemulţumirea pentru atitudinea iresponsabilă a personalului de la OLSDÎ din mun. Chişinău și raionul Rîşcani, care nu au îndeplinit dispoziţia Ministerului Educaţiei în care era stipulată raportarea datelor în Centralizator către 1 februarie 2016.
            Dacă pentru bibliotecile publice, cu susţinerea Asociației Obșteşti Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale „IREX “ prin Programul Novatecii a fost creat Centrul de Statistică, Cercetare şi Dezvoltare la BNRM, bibliotecile şcolare din toată Republica au completat Centralizatoarele elaborate în Formularul Excel de către bibliotecarul principal de la USARB Tatiana Prian în colaborare cu Elena Stratan, şefa serviciului Studii şi Asistenţă de specialitate împreună cu Mihaela Staver, bibliotecar principal în aceeaşi instituţie.

            Conform datelor statistice (Bibliotecile Şcolare din Republica Moldova: Tabel Centralizator 2015) prezentate de către specialiștii - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din Direcţiile raionale/municipale de învăţămînt (Zona de Nord - Centrului Biblioteconomic, Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Zona Centru şi Sud - Centrului Biblioteconomic, Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”), în şcolile din Republica Moldova funcţionează actualmente 1 279 biblioteci şcolare (177 municipale, 160 urbane şi 942 rurale). În urma optimizărilor în sistemul educational, din anul 2012 pînă în prezent, numărul de biblioteci şcolare s-a redus cu 185, cele mai multe fiind din spaţiul rural.
            Astăzi în bibliotecile şcolare îşi onorează funcţiile 1 308 bibliotecari, 399 ori numai 31 % din ei fiind deţinători ai categoriilor de calificare, cu studii superioare fiind 56%, cu studii medii – 44 %.
            Situaţia bibliotecilor şcolare rămîne să fie vulnerabilă data fiind atît achiziţia precară a documentelor ştiinţifice şi a publicaţiilor periodice, cît şi asigurarea cu mijloace TIC şi acces la resurse informaţionale.
            În continuare directoarea E. Harconiţa a anunţat despre organizarea cursurilor de formare continuă a personalului de bibliotecă „Bazele Biblioteconomiei şi Ştiinţelor Informării” (75 ore), organizate de Secţia de Formare Continuă a Universităţii de Stat din Moldova, care se vor desfăşura în luna aprilie la Biblioteca Ştiinţifică USARB.
            Elena Harconiţa a relatat despre participarea BŞ USARB în Proiectul „Sistemul Naţional de biblioteci al Republicii Moldova: realizarea modelului strategic” despre realizarea studiului referitor la bibliotecile şcolare la care au foat invitaţi să participe specialiştii - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare de la OLSDÎ. A continuat cu diseminarea informaţiilor de la Forumul cercetătorilor din Sistemul Național de Biblioteci în care s-a vorbit despre rolul şi situaţia actuală a cercetărilor în domeniul biblioteconomic, a fost lansat Dicţionarul de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării, editat de Academia de Ştiinţe a Moldovei, precum şi Biblioteconomia Moldovei: Cadru de reglementare, vol VI, 2012 – 2015. A fost salutată intenţia colegilor de la BNRM de a crea un repozitoriu tematic în domeniul biblioteconomic şi ştiinţelor informării analogic repozitoriului international eLIS http://eprints.rclis.org
            În continuare Dna director a prezentat rezultatele preliminare privind Evaluarea bibliotecilor Şcolilor Profesionale din Republica Moldova.
            Conform Dispoziţiei Ministerului Educaţiei nr. 563 din 28 decembrie 2015, 11 bibliotecari ai Centrelor Biblioteconomice: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi şi Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, în perioada 11 ianuarie – 18 februarie 2016, au vizitat 45 de şcoli profesionale, inclusiv 2 Centre de excelenţă în vederea evaluării bibliotecilor lor.
            Din discuţiile cu Directorii Şcolilor Profesionale şi din cele văzute la faţa locului se poate concluziona că Dumnealor sînt preocupaţi de starea Bibliotecii, apreciază rolul Bibliotecii în procesul de instruire şi fac posibilul ca să creeze condiţii bune atît pentru bibliotecari cît şi pentru elevii instituţiei.
            În toate bibliotecile sînt înregistraţi 14 205 de utilizatori, care au intrat în anul 2015 de 85 042 ori în spaţiile bibliotecare şi au împrumutat 139 155 de documente.
            În cele 45 de biblioteci lucrează 45 de bibliotecari cu normă întreagă - 34 unităţi, doar 6 deţin categorii de calificare.
            Un subiect important a fost şi relatarea despre Ghidul practic pentru aplicarea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate în biblioteci care va fi aprobat în curînd la şedinţa Consiliului Biblioteconomic Naţional. Dna directoare a explicat structura ghidului în care sînt oferite răspunsuri optime privind procedura, cerinţele, documentele prezentate, modalitatea, completarea anexelor etc. Bibliotecarii fiind îndemnaţi să fie mai insistenţi şi mai curajoşi în obţinerea categoriilor de calificare.
            Elena Stratan, şef serviciu Cercetare. Asistenţă de specialitate, a prezentat informaţii despre iniţiativa BŞ USARB privind editarea ghidului Biblioteci din învăţămînt, zona de NORD a RM, inclus în proiectul Cercetare şi dezvoltare în cadrul Sistemului Naţional de Biblioteci (SNB) Repertoriu de lucrări, publicaţii şi activităţi ştiinţifice pe anii 2016-2017. Membrii Filialei au fost solicitaţi să se implice în pregătirea lucrării, furnizînd datele necesare în Formularul online Biblioteci din învăţămînt, zona de NORD a RM care va conţine: denumirea bibliotecii, data fondării, tipul bibliotecii (universitară, şcolară, de colegiu, profesională), profilul colecţiei (universal, pedagogie, tehnică etc.), colecţii speciale, servicii tradiţionale, e-servicii, adresa, telefon/fax, e-mail, web, blog, numele directorului bibliotecii, program). Data editării: mai 2016, responsabil de editare: Biblioteca Ştiinţifică USARB, format: traditional, electronic.
           

Bibliotecarilor le-a fost oferit un set de documente tehnologice şi informational-bibliografice: Nomenclator – cadru al proceselor şi operaţiilor tehnologice în bibliotecile din instituţiile de învăţămînt preuniversitar. Ciclul I. Evidenţa ColecţiilorAdella Cucu, şef serviciu Dezvoltarea colecţiilor.Catalogare.Indexare; Ciclul II Organizarea şi conservarea colecţiilor - Elena Cristian, şef serviciu Organizarea şi conservarea colecţiilor; Bibliotecarii şcolari, de colegii şi şcoli profesionale din Nordul Republicii în presă şi on-line în anul 2015: bibliografie - Marina Magher, bibliotecar principal, serviciul Comunicarea Colecţiilor; Calendarul datelor remarcabile – 2016 - Valentina Topalo, şef Centru Manifestări culturale, CD ONU, CIUE; Surse de informare electronice în sprijinul bibliotecarilor din învăţămîntul general şi profesional tehnic - Olga Dascal, bibliotecar principal, Mediateca.

            După o pauză de cafea a urmat Trainingul Conectare pe Facebook, postări, grupuri, interese. Participanţii au fost învăţaţi să creeze un profil de bibliotecă şi personal în cea mai populară reţea socială din lume - Facebook. Formatorii Elena Stratan, şef serviciu, Mihaela Staver, Tatiana Prian, Olga Dascal, Natalia Culicov, bibliotecare principale au acordat asistenţă privind căutările, postarea unei informaţii, imagini, adăugarea utilizatorilor, aprecierea unei paginij, comentarii şi distribuirea mesajelor, înscrierea într-un grup etc. Bibliotecarii s-au înscris pentru notificări la paginile Filiala BIN, CBN, BŞ USARB etc.
           


Certificatul de participare, bibliografiile, documentele în format traditional şi electronic au suplimentat conținutul informațional receptat de participanții întrunirii profesionale.
            Şedinţa a fost asigurată de echipa de organizare:
Ana PLĂMĂDEALĂ, consultant, Direcţia e-transformare şi informatizare - ana.plamadeala@edu.md
Elena HARCONIŢA, director Biblioteca Ştiinţifică USARB - elena.harconita@mail.ru
Lina MIHALUŢA, director-adjunct - aculina12@mail.ru
Elena STRATAN, şef serviciu Cercetare. Asistenţa de specialitate - elena.stratan1@gmail.com
Tatiana PRIAN, bibliotecar principal Centrul Informatizare şi activităţi în reţea - prian.tatyana@gmail.com
Silvia CIOBANU, şef Centrul Marketing. Activitate editorială - sciobanu64@gmail.com

Elena Harconiţa, directorul Biblioteci Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Preşedintele Filialei Biblioteci de Învăţămînt din Nord (BIN) a ABRM


Galerie foto:


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Paste fericit si Hristos a Inviat!

Forme și metode de promovare a lecturii la Biblioteca Liceului Teoretic ”Mihai Eminescu” mun. Bălţi

Promovarea lecturii prin activități cultural-educative Scopul – promovarea celor mai interesante, mai importante cărți din diferite domenii, pe diferite teme. ·Săptămîna lecturii și a cărții ·Ore literare ·Expoziții de cărți ·Ora poveștilor ·Victorine ·Concursuri ·Jocuri literare ·Sinteze bibliografice

Expoziții de carte -o formă răspîndită încă în sec. XIX. După scopul și conținutul lor expozițiile se grupează în: Expoziții informaționale Scopul  - informarea sistematică a intrarilor noi. Expoziții tematice Scopul  - expunerea celor mai valoroase documente la o anumită temă.

Atelierul profesional Aplicarea Standardului “Indicatori de performanţă pentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt

Bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din zona de Nord a Republicii Moldovasînt invitaţipe data de 16 mai – la Biblioteca Ştiinţifică, unde va avea loc  Atelierul profesional Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci” – ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt.
Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova FILIALA BIBLIOTECI DE  ÎNVĂŢĂMÎNT DIN  NORD (BIN)  A  ABRM Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” - Centrul Biblioteconomic
str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova, tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usb.md,http://libruniv.usb.md
16 mai 2012, miercuri
Atelier profesional
Aplicarea Standardului  “Indicatori de performanţăpentru biblioteci”-    ISO 11620:2008, IDT şi eficientizarea bibliotecii de învăţămînt
Priorităţi 2012
Proiectul Internaţional Anul Bibliotecilor Anul promovării competenţelor profesionale bibliotecare - Recoma…