vineri, 4 mai 2018

Comunicat Privind Întrunirea profesională a bibliotecarilor din Nordul Republicii Moldova, 27 aprilie 2018, Bălţi

La  27 aprilie 2018  a avut  loc Întrunirea  profesională a bibliotecarilor din învăţământ din Nordul Republicii Moldova, organizată de Biblioteca Ştiinţifică USARB - Centru Biblioteconomic Departamental de comun acord cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, Organele Locale de Specialitate în Domeniul Învăţământului din 15 raioane de Nord şi mun.Bălţi.
Au participat 40 de specialişti - responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţământul profesional tehnic din OLSDÎ,  bibliotecari şcolari, de colegiu şi  şcoli profesionale.
Moderator: Elena Harconiţa, director BŞ USARB, membru al Consiliului Biblioteconomic Naţional.
În cadrul întrunirii au fost trecute în revistă importante evenimente profesionale la început de an 2018: Simpozionul științific Anul Bibliologic 2017, ediția aXXVII-a, cu genericul ,,Bibliotecile în perspectiva dezvoltării durabile: dimensiuni biblioteconomice și umane”, desfăşurat la Biblioteca Naţională a R. Moldova  - Elena Ţurcan, bibliotecar;  Realizarea Proiectului  IFLA Atelierul de instruire privind Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU - Lina Mihaluţa, director adjunct.
În cadrul Simpozionului Anul Bibliologic 2017, Sesiunea de postere şi publicaţii editate în anul 2017,  Biblioteca Ştiinţifică USARB a fost prezentă cu 3 postere, expoziţie  de  10  documente recent apărute, comunicare şi videospot privind activităţile  realizate  de  Centrul Biblioteconomic Departamental USARB în anul 2017.
La 23 aprilie 2018, de Ziua Bibliotecarului, în cadrul evenimentului GALEX 2018  ediţia a VIII-a, Bibliotecii Științifice a Universității de Stat ,,Alecu Russo" din Bălți, director Elena Harconița, i-a fost decernat Premiul Național GALEX pentru Cel mai reușit proiect de promovare a imaginii Bibliotecii.
            În continuarea şedinţei Elena Harconiţa a prezentat proiectele discutate în cadrul Consiliului Biblioteconomic Naţional, inclusiv  Proiectul: Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecii şcolare, lansând apelul către responsabilii de activitatea bibliotecilor şcolare de a contribui cu propuneri şi completări în elaborarea lui. Directoarea Elena Harconiţa, a prezentat  şi o sintezastatistică a anului 2017 privind activitatea bibliotecilor şcolare în contextulSistemului Naţional de Biblioteci din R. Moldova. Conform studiului în Republica Moldova funcţionează 2720 de biblioteci, din care  cele de învăţământ şi specializate constituie 1 382 , din ele 1 220 biblioteci şcolare (176 municipale, 153 urbane şi 891 rurale) cu 39 (oprimizarea şcolilor) mai puţin decât în anul precedent.
      Despre parcursul de colaborare 2017 şi perspectivele 2018 a CentruluiBiblioteconomic Departamental  USARB au relatat Elena Stratan, bibliotecar principal şi Elena Ţurcan, bibliotecar, amintind că unul din cele mai remarcabile evenimente găzduite  de USARB în anul 2017 a fost  Conferinţa Anuală ABRM Transformăm Bibliotecile – Transformăm Comunitățile.
            Elena Stratan şi Tatiana Prian au prezentat, de asemenea,  baza de date  aBibliotecilor  Şcolare din RepublicaMoldova - un important instrument de informare şi facilitare a comunicării profesionale.
            Valentina Topalo şi Silvia Ciobanu au vorbit despre  Raportul- 2017 a  Zilei  Bibliotecarului şi Zilei Naţionale deSensibilizare privind bibliotecile în R.Moldova,   precum  şi despre evenimentul respectiv  în anul 2018.   Instituirea unei astfel de sărbători  vine  ca parte componentă a  Proiectului LNSS – Serviciide suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia,Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformareabibliotecilor, în care participă BŞ USARB împreună cu BŞ a Academiei de Administrare Publică şi bibliotecile academice din Armenia şi Belarus, alături de partenerii europeni – Irlanda, Grecia, România, Germania.
       În cadrul întrunirii profesionale a fost  desfăşurat  Atelierul:  Spaţiul informaţional unic al biblioteciloruniversitare - catalogul electronic ExLibris Primo şi RepozitoriileInstituţionale în atenţia bibliotecilor şcolare, formator Lina Mihaluţa, director adjunct. Bibliotecarii au fost familiarizaţi cu oportunităţile  de care beneficiază astăzi  nu numai comunitatea academică  naţională, dar şi utilizatorii din afara ţării.  Formabilii au fost instruiţi  în vederea accesării şi descărcării de conţinuturi din catalogul partajat a 7 biblioteci universitare din R.Moldova http://primo.libuniv.md/
       Cu explicaţii despre noua procedură de achitare  a cotizaţiilor de membru al ABRM a intervenit  Lina Mihaluţa.
            În urma discuţiilor a fost determinată tema următoarei şedinţe care va avea loc în luna octombrie, în cadrul Lunarului  bibliotecilor şcolare.
 
            În final, au fost înmânate Certificatele de participare. Portofoliul digital  al  Întrunirii a fost difuzat pe stik  şi on-line tuturor participanţilor.
           joi, 15 martie 2018


CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ DE SCURTĂ DURATĂ

ÎN ATENŢIA COMUNITĂŢII PROFESIONALE, RESPONSABILILOR PENTRU FORMAREA CONTINUĂ A BIBLIOTECARILOR

În perioada 17-27 aprilie 2018 Secţia de Formare Continuă a USM în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi organizează cursul de formare profesională Tendinţe actuale în activitatea bibliotecilor din învățământul preuniversitar (75 de ore) care se va desfăşura la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB).
Cursul este destinat pentru bibliotecarii din scoli, colegii și școli profesionale.
Înscrierea la curs se desfășoară în perioada 19 martie-6 aprilie 2018.
Costul cursului este de 450 lei

Cursul este organizat dacă s-au înscris cel puţin 15 persoane.
Pentru înscrierea la curs vă rugăm să completați formularul de înregistrare la adresa:
Persoana de contact din cadrul Bibliotecii Ştiinţifice a USARB
Elena Stratan
Şef serviciu Cercetare. Asistenţă de Specialitate,
Biblioteca Ştiinţifică USARB
str. Puşkin, 38, Bălţi, 3121 Republica Moldova
tel.: 0 (231) 52427

Încheierea contractelor:

Contractele se încheie la SFC a USM.
Adresa: Chişinău, str. A. Mateevici, 60, Bloc Central, et. 2, biroul 233.
ŞEF-ADJUNCT – Conf. univ. Maria BÎRCĂ
Tel.: (373-22)-24-54-40; 067435533;
INGINER-PROGRAMATOR – Aurelia Roşca
Tel.: (373-22)- 24-54-40;
Pentru încheierea contractelor se prezintă copiile următoarelor documente:
1.               Copia buletinului de identitate
2.               Copia diplomei
3.               Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui)


luni, 12 martie 2018

Felicitari din partea colegilor!Ghidul Bibliotecilor Şcolare din Republica Moldova


Mult stimaţi colegi, responsabili de activitatea bibliotecilor şcolare din Organele Locale de Specialitate îin Domeniul Invăţământului (OLSDÎ), Republica Moldova.

Centrul Biblioteconomic Departamental, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, director Elena HARCONIŢA (Zona de Nord) şi Centrul Biblioteconomic Departamental, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, director Ecaterina SCHERLET (Zona Centru şi Sud), Vă invită să completaţi Formularul Lista Bibliotecilor Şcolare din Republica Moldova.
Pentru detalii contactaţi-ne: tel.: 023152 446, bsusarb31212@gmail.com

marți, 16 ianuarie 2018

EXPLICAŢII privind completarea Formularului electronic CERCETAREA STATISTICĂ ANUALĂ № 6-c Activitatea Bibliotecilor în Google Drive

Bibliotecile Şcolare din Republica MoldovaGeneralităţi

1.      Linkul la tabel şi permisiunea de acces sunt expediate prin poştă la adresele de e-mail a raioanelor create de metodiştii coordonatori (de ex.: soroca.cociurca@gmail.com)
2.      Totalurile din Tabel sunt protejate de orice modificări (pentru claritate sunt colorate);
3.      Informaţiile se pezintă ca valori – numere întregi (ex. 10000 – nu se separă miimile prin spaţiu) sau fracţii zecimale (ex.12,48 – se separă partea zecimală numai prin virgulă);
4.      Totalurile sunt adunate automat;
5.      Modificările sunt salvate  automat pe măsură ce se editează  foaia de calcul.

Tabelul RAIONULUI________________

1.      Accesul la Formularului Statistic 6-c este personalizat pentru fiecare specialist responsabil de activitatea bibliotecilor şcolare din raionul respectiv.
2.      Raionul, conducătorul, executantul, datele de contact precum şi anul de referinţă sunt specificate în PAGINA DE TITLU.
3.      Datele colectate din rapoartele bibliotecilor în baza Formularului Statistic 6-c se vor trece în TABELELE 1-9 a Formularului electronuc.
4.      Localităţile sunt  introduse numai în TABELUL nr 1,  coloana A, în celelalte tabele datele se vor configura automat.

Tabelul CENTRALIZATOR anual

1.      Accesul este acordat numai pentru rândul RAIONULUI.
2.      Totalurile (urbane, rurale) din Formularul RAIONULUI  trebuie  introduse  în FORMULARUL CENTRALIZATOR AL BIBLIOTECILOR ŞCOLARE pe anul curent în rândul RAIONULUI respectiv.
3.      Pentru verificare a se vedea TOTALUL pe RAION.

GRUPUL DE LUCRU

Asistenţa tehnică
-          Tatiana Prian, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea, Biblioteca Ştiinţifică USARB,

Colectarea datelor

Raioanele de Nord:
-          Elena Stratan, şef serviciu. Cercetare.Asistená de specialitate, Biblioteca Ştiinţifică USARB, 
tel.: 0231 52 427, e-mail: elena.stratan1@gmail.com; stratan.elena@mail.ru
-          Mihaela Staver, bibliotecar principal, serviciul Cercetare. Asistenţa de specialitate, Biblioteca Ştiinţifică USARB,
tel.: 0231 52 427, e-mail: staver.mihaela@gmail.com

Raioanele de Sud şi Centru:
-          Ecaterina Scherlet, Biblioteca Ştiinţifică a UPS Ion Creangă
-          Marina Cârmu, Biblioteca Ştiinţifică a UPS Ion Creangă

Cu respect, Elena Harconiţa, director BŞ USARB, Preşedinte Filiala BIN - Biblioteci de învăţământ din Nord, Bălţi ABRM,
tel./fax: 0231 52445, e-mail: elena.harconita@mail.ru

vineri, 8 decembrie 2017

Workshop profesional Învăţăm şi trăim Legea cu privire la biblioteci”

29 noiembrie 2017
Tatiana Prian, bibliotecar principal, Centrul Informatizare şi activităţi în reţea a participat la WORKSHOPUL  profesional „Învăţăm şi trăim Legea cu privire la biblioteci”, care s-a desfăşurat în data de 29 noiembrie în incinta Bibliotecii Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. În calitate de moderator, înpreună cu Marina Cîrmu, şef serviciu, BŞ UPSC, a realizat trainingul Raportul statistic 6- c: schimbări şi aplicaţii practice. Au fost prezentate  - versiunea electronică a formularului actualizat Cercetare statistică anuală № 6-c. Activitatea bibliotecilor în Google Drive, modalitatea de acces la formularul individual pentru toate Direcţiile educaţie, tineret şi sport (raionale, municipale, UTAG), modalitatea de acces la versiunea electronică în Word a formularului şi notelor explicative; prezentaţi şi discutaţi indicatorii noi.